Informacja dodatkowa ws. głosowania na WZ korespondencyjnie

21 czerwca, 2021

Szanowni Państwo
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowe Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie przypomina, że uprawnionym Członkiem Spółdzielni
do głosowania w Walnym Zgromadzeniu są osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu oraz odrębną własność lokalu. Zasada ta dotyczy również osób będących małżonkami, a
posiadającymi ww. prawa do lokali we wspólności ustawowej majątkowej malzeńskiej.
Wobec powyższego oddając głos na karcie do głosowania, czynne prawo do głosowania posiadają wszystkie osoby będące właścicielami lub posiadaczami spółdzielczego prawa do lokalu, w tym współwłaściciele i współposiadacze takiego prawa.
Uwaga ! Ponieważ zdarza się, że Członek Spółdzielni może posiadać wiecej niż jedno prawo do lokalu, to głosować może tylko raz, w ramach posiadanego Członkostwa osoby fizycznej lub prawnej.
W związku z powyższym, Zarząd zwraca się z prośbą o wydrukowanie przez osoby, które otrzymały karty w postaci pliku elektronicznego w odpowiedniej ilości kart , a pozostałym osobom przekazujemy dodatkowe karty w załączniku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.

Dyżur w dniu 22.06.2021

21 czerwca, 2021

Szanowni Państwo

Serdecznie przepraszam, ale w dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek) dyżur Prezesa Zarządu został odwołany.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

8 czerwca, 2021

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu informuje, iż zarządził głosowanie na piśmie, w drodze indywidualnego zbierania głosów, w zakresie określonych uchwał Walnego Zgromadzenia.

            Zarządzenie głosowania nastąpiło na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 roku  Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.) wprowadzonego art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 roku poz. 695) dodającego m.in. do art. 36 – §9 do §13ustawy z dnia 16 września 1982 roku  Prawo spółdzielcze.

            Decyzja o zarządzeniu głosowania podyktowana jest również niepewnością w zakresie możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia do końca czerwca 2021 roku ze względu na ogłoszony stan epidemii. Niektóre decyzje Walnego Zgromadzenia muszą być terminowo podjęte i te uchwały przedstawiamy pod głosowanie, a pozostałe projekty uchwał będą poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu – gdy nastąpi możliwość jego zwołania.

Zbieranie kart do głosownia odbędzie się

we wtorek 29 czerwca 2021 r. w godzinach:  16:00 – 20:00

przy wejściu do klatki schodowej ul. Strzelecka 48 w Poznaniu,

gdzie mieści się Biuro Spółdzielni.

Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w sposób jawny poprzez indywidualne zbieranie głosów. Każdy członek Spółdzielni oddaje swój głos na Karcie do głosowania wg wzoru ustalonego przez Spółdzielnię. Na tej Karcie należy oddać swój głos na każdy projekt uchwały oddzielnie, stawiając znak „X” w odpowiedniej kratce dotyczącej danej uchwały. Kartę należy podpisać, podać datę oddania głosu, wpisać PESEL oraz adres lokalu. Tak wypełnioną Kartę należy wrzucić do skrzynki oddawczej umieszczonej w miejscu oznaczonym powyżej. Zaliczeniu w głosowaniu będą miały tylko te karty, które w wyznaczonym miejscu i czasie zostaną wrzucone do skrzynki oddawczej.

            Kartę do głosowania dołączono do niniejszej informacji.

            Dokumenty związane z przedstawionymi uchwałami, będą do wglądu w biurze Spółdzielni, po umówieniu się co do terminu, a każdy członek Spółdzielni ma prawo się z nimi zapoznać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo dokumenty te są udostępnione w systemie www.e-kartoteka.pl

            Rada Nadzorcza, w dniu 16 czerwca 2020 roku, podjęła uchwałę stwierdzając, iż sprawozdanie finansowe za 2019 rok , a w dniu 7 czerwca 2021 podjęła uchwałę dotyczącą sprawozdania finansowego za 2020 rok, zgodnie z którymi stwierdzono, że zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo. Dodatkowo Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok i 2020 rok, jak również zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. Wyniki głosowania zostaną przedstawione na najbliższym, możliwym do zwołania, Walnym Zgromadzeniu.             Wszelkich informacji w zakresie głosowania udziela Biuro Spółdzielni – tel: 61-853-50 -67 oraz 518-315-719                 

Informacja o opłatach od 1.1.2021

11 stycznia, 2021

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu na podstawie Statutu Spółdzielni, Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu, uprzejmie informuje, że z  dniem 1 stycznia 2021 r. na podstawie:

przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,  Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2020 r. nr 864/2020/P (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 23.11.2020 r., poz. 8834) i Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 grudnia 2020 r. nr 920/2020/P (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 03.12.2020 r., poz. 9180) oraz pisma Aquanet S.A. w Poznaniu z 09.12.2020 r.

uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 listopada 2020 r., nr LXI/294/2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności

(ulotka informacyjna GOAP 1, ulotka informacyjna GOAP 2)

aneksu nr 1 z dnia 30.09.2020 r. do umowy z dnia 31.03.2015 r. o konserwację i naprawę instalacji domofonowej.

 

Stawka zaliczki na deszczówkę wynosi 0,16 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i garażu oraz netto 0,16 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wynosi 25 zł/osobę.

Stawka zaliczki na konserwację domofonów wynosi 1,62 zł od każdego lokalu podłączonego do instalacji domofonowej.

Dokumenty źródłowe są dostępne klikając w linka oraz w systemie e-kartoteka.

Życzenia świąteczne i noworoczne

23 grudnia, 2020

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni oraz Rada Nadzorcza pragną złożyć Państwu serdeczne życzenia bożonarodzeniowe, dużo zdrowia, pogody ducha i samych sukcesów w nadchodzącym 2021 roku.

 

Przerwa świąteczna i noworoczna w obsłudze mieszkańców

23 grudnia, 2020

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia uprzejmie informuje, że:

  • w dniu 24.12.2020 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne
  • w dniu 29.12.2020 r. dyżur Prezesa Zarządu jest odwołany
  • w dniu 31.12.2020 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. W okresie przerwy świątecznej w pilnych przypadkach proszę o kontakt pod nr 518-315-719.

Przerwa w dostawie centralnego ogrzewania – 21.10.2020 r.

20 października, 2020

Szanowni Państwo

w dniu 21 października 2020 r. nastąpi przerwa w dostawie centralnego ogrzewania. Przeprowadzone będą prace serwisowe na węźle.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Informacja dot. zawiadomień o zmianie wysokości zaliczek od 1.2.2021 r.

20 października, 2020

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu w nawiązaniu do zawiadomienia o zmianie wysokości zaliczek na eksploatację i fundusz remontowy od 1.2.2021 r. uprzejmie informuje, że stawka opłaty:

– fundusz remontowy na lokale mieszkalne wynosi: 1,45 zł/m2 brutto;

– fundusz remontowy na garaże wynosi: 1,45 zł/m2 netto + VAT 23%= 1,78 zł/m2 brutto;

– fundusz remontowy na lokale użytkowe wynosi: 1,45 zł/m2 netto + VAT 23% = 1,78 zł/m2 brutto;

– eksploatacja na lokale mieszkalne wynosi: 1,85 zł/m2 brutto;

– eksploatacja na garaże wynosi: 1,50 zł/m2 netto + VAT 23% = 1,85 zł/m2 brutto;

– eksploatacja na lokale użytkowe wynosi: 1,85 zł/m2 netto + VAT 23% = 2,28 zł/m2 brutto.

Likwidacja miejsc postojowych w miejskiej strefie parkowania – 17.08.2020

18 sierpnia, 2020

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu serdecznie dziękuje za Państwa głosy w sprawie sprzeciwu przeciwko likwidacji miejsc postojowych w miejskiej strefie parkowania. Odzew z Państwa strony przyniósł rezultat około 40 głosów przeciwnych, które zostały zebrane do dnia 17 sierpnia 2020 r. i nadal wpływają nowe.

Zarząd Spółdzielni wystąpił z oficjalnym pismem do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z prośbą o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami okolicznych budynków w rejonie ulic Krakowskiej i Karmelickiej. Nie może być tak, że mieszkańcy pozostawieni będą sami sobie przed dokonanymi zmianami.

Dodatkowo w portalu internetowym epoznan.pl pojawił się artykuł (link).

 

Z poważaniem

Tomasz Załecki

Prezes Zarządu

Likwidacja miejsc postojowych Krakowska/Karmelicka

11 sierpnia, 2020

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przystępuje do prac związanych ze zmianami w organizacji ruchu i parkowania na ulicach Karmelickiej i Krakowskiej oraz okolicznych – Łąkowej i Strzeleckiej w Poznaniu. Zmiany dotyczyć będą sporej większości z Państwa jako mieszkańców budynku przy
ul. Krakowskiej 1-13/Strzeleckiej 42-52, a związane będą z likwidacją już małej ilości miejsc postojowych.

Obecnie przepełnione parkingi wewnętrzne na podwórzach staromiejskich budynków będą jeszcze bardziej zatłoczone. Likwidacja miejsc postojowych w miejskiej strefie parkowania to konieczność pozostawienia Państwa samochodu daleko od domu.

Negatywnie w tej sprawie wypowiedziała się już Rada Osiedla Stare Miasto w Poznaniu, ale ważne jest również Państwa zdanie w tej sprawie, dlatego Zarząd Spółdzielni zachęca Państwa do podpisu listy poparcia do władz miasta przeciwko wprowadzanym zmianom mającym na celu likwidację kolejnych miejsc postojowych w mieście.

Z listem intencyjnym zwróciłem się także do sąsiadów ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Spółdzielcze”, których również zachęcam do aktywnego udziału w korekcie realizowanych przez ZDM zmian.

Listy poparcia można podpisać u gospodarza domu lub w biurze Spółdzielni, a także przesyłając stanowisko na biuro@smsz-poznan.info – do dnia 17 sierpnia 2020 r.

 

Z poważaniem

Tomasz Załecki

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia

 

lista poparcia