Komunikaty COVID-19

Komunikat w sprawie ustalenia ograniczeń w pracy Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu oraz zasad bezpośredniej obsługi mieszkańców

Na podstawie § 21 ust. 5 w zw. z ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) ustala się wprowadzenie ograniczeń w pracy Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu, oraz zasady bezpośredniej obsługi mieszkańców z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

  1. przyjmowanie mieszkańców przez pracowników Spółdzielni następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną),
  2. wejście do biura Spółdzielni możliwe jest po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni dostępnym środkiem dezynfekującym, w miejscu do tego wyznaczonym,
  3. przez cały czas trwania wizyty w biurze Spółdzielni mieszkańcy są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących,
  4. dopuszczalna liczba osób przebywających w tym samym czasie w biurze Spółdzielni nie może być większa niż jedna osoba,
  5. w trakcie obsługi mieszkańców pracownik Spółdzielni zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust,
  6. na terenie biura Spółdzielni obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób – wymagane jest zachowanie 2 m odległości,
  7. umówiona wizyta w biurze Spółdzielni nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji przewidzianych w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
  8. korespondencję kierowaną do biura Spółdzielni, można pozostawić w skrzynce podawczej umieszczonej na parterze w budynku przy ul. Strzeleckiej 48 w Poznaniu.

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Spółdzielni w przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia mieszkańca, w szczególności z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, może zostać uniemożliwione wejście na teren biura Spółdzielni.

Zaleca się następujące formy kontaktu Interesantów:

  1. korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia, ul. Strzelecka 48/18,
61-846 Poznań

  1. kontakt elektroniczny lub telefoniczny:

e-mail: biuro@smsz-poznan.info

tel. 61-853-50-67 i lub 518-315-719

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu

Tomasz Załecki