Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Poznań, dnia 25 sierpnia 2014 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie § 79 ust. 2 w zw. z § 79 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółdzielni, oraz w trybie § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w auli Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 10 w dniu
16 września 2014 r. (wtorek) o godzinie 17:00.

 

 

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 września 2014 r.

 

 

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Prezydium (Przewodniczącego i sekretarza zebrania).
  2. Powołanie Komisji Uchwał.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad – Uchwała nr 1/2014.
  5. Przedstawienie problematyki związanej z procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr: 1/1 i 6/3 – omówienie i głosowanie w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć jednorazowo na pokrycie obligatoryjnej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ww. nieruchomości – Uchwała nr 2/2014.
  6. Sprawozdanie Komisji Uchwał.
  7. Wolne głosy.
  8. Zakończenie Zebrania.

 

 

Z materiałami dotyczącymi porządku obrad członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 48/18 w godzinach otwarcia biura w terminie od dnia 25 sierpnia 2014 r. od dnia 1 września 2014 r.
(§ 79 pkt. 7 Statutu). Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów Uchwał nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Projekty Uchwał umieszczono również
w e-kartotece.