I przetarg nieograniczony – ZABUDOWA ŚMIETNIKA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu

Poznań, ul. Strzelecka 48/18, tel. 61-853-50-67, www.smsz-poznan.info.

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

Wykonanie zabudowy altany śmietnika na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu.

 

  1. 1.      nazwa i adres Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu

Poznań, ul. Strzelecka 48/18, tel. 61-853-50-67, www.smsz-poznan.info.

 

  1. 2.      ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw lub usług, a w od­niesieniu do robót budowlanych – rodzaj, zakres i lokalizac­ję budowy,

Wykonanie zabudowy altany śmietnika na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu.

Spółdzielnia nie wymaga wpłaty wadium.

  1. 3.      termin realizacji zamówienia,

Pożądany: do 30 czerwca 2014 r.

  1. 4.      informacje o warunkach jakie muszą spełnić wykonawcy i dos­tawcy,

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”.

  1. 5.      oświadczenie o stosowaniu preferencji,

brak

  1. 6.      informacja o sposobie uzyskania formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia i cenę formularza ( jeżeli udos­tępnienie jest odpłatne).

Formularze „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” można pobrać ze strony internetowej www.smsz-poznan.info lub otrzymać w Biurze Spółdzielni, ul. Strzelecka 48/18 w godzinach pracy biura (udostępnienie następuje nieodpłatnie).

  1. 7.      miejsce i termin składania ofert,

Oferty należy składać w Biurze Spółdzielni, w dni robocze w godz.
pracy biura do dnia 18 kwietnia 2014 r. do godziny 13:00

  1. 8.      miejsce i termin otwarcia ofert.

 

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 18 kwietnia 2014 roku godz. 13:45 w siedzibie Zamawiającego. 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – SIWZ

ZAŁĄCZNIK nr 2 – Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK nr 3 – Wzór umowy