Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzienia

Poznań, dnia 28 maja 2013 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie § 79 ust. 1 Statutu Spółdzielni, w związku z § 3 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w auli Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 10 w dniu 18 czerwca 2013 r. (wtorek) o godzinie 17:00

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu  18 czerwca 2013 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Prezydium (Przewodniczącego i sekretarza zebrania).
 2. Powołanie Komisji Uchwał.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad – Uchwała nr 1/2013.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 2/2013.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2012 – głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 3/2013.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok, głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 4/2013.
 8. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej – Uchwała nr 5/2013.
 9. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu – Uchwała nr 6/2013.
 10. Głosowanie w sprawie podjęcia decyzji związanej ze sprawami finansowymi dotyczącymi wyniku finansowego Spółdzielni (zysku/strat) –
  Uchwała nr 7/2013.
 11. Przedstawienie niezatwierdzonego na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 21 czerwca 2011 r. sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok, omówienie i ponowne głosowanie w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdania – Uchwała nr 8/2013.
 12. Powołanie Komisji do spraw wyboru najemcy miejsca postojowego, ocena i otwarcie złożonych ofert, losowanie najemców i odczytanie wybranych nazwisk.
 13. Przedstawienie i omówienie sprawy związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał.
 15. Wolne głosy.
 16. Zakończenie Zebrania.

Z materiałami dotyczącymi porządku obrad członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 48/18 w godzinach otwarcia biura w terminie od dnia 28 maja 2013 r. od dnia 4 czerwca 2013 r.