DRUGI NIEOGRANICZONY PRZETARG na „Remont kładki dla pieszych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu

Poznań, ul. Strzelecka 48/18, tel. 61-853-50-67, www.smsz-poznan.info.

ogłasza DRUGI nieograniczony przetarg na wykonanie robót budowlanych:

Remont kładki komunikacyjnej dla pieszych polegającej m.in. na wymianie posadzki zlokalizowanej w budynku przy ulicy Krakowskiej/Strzeleckiej w Poznaniu o pow. c.a. 294,029 m2

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej www.smsz-poznan.info lub w Biurze Spółdzielni, ul. Strzelecka 48/18 w godzinach pracy biura.

Spółdzielnia nie wymaga wpłaty wadium.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  1. 1. nazwa i adres Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu

Poznań, ul. Strzelecka 48/18, tel. 61-853-50-67, www.smsz-poznan.info.

  1. 2. ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw lub usług, a w od­niesieniu do robót budowlanych – rodzaj, zakres i lokalizac­ję budowy,

Remont kładki komunikacyjnej dla pieszych zlokalizowanej w budynku przy ulicy Krakowskiej/Strzeleckiej w Poznaniu o pow. c.a. 294,029 m2

Spółdzielnia nie wymaga wpłaty wadium.

  1. 3. termin realizacji zamówienia,

Pożądany: do 30 września 2013 r.

  1. 4. informacje o warunkach jakie muszą spełnić wykonawcy i dos­tawcy,

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”.

  1. 5. oświadczenie o stosowaniu preferencji,

brak

  1. 6. informacja o sposobie uzyskania formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia i cenę formularza ( jeżeli udos­tępnienie jest odpłatne).

Formularze „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” można pobrać ze strony internetowej www.smsz-poznan.info lub otrzymać w Biurze Spółdzielni, ul. Strzelecka 48/18 w godzinach pracy biura (udostępnienie następuje nieodpłatnie).

  1. 7. miejsce i termin składania ofert,

Oferty należy składać w Biurze Spółdzielni, w dni robocze w godz.
pracy biura do dnia 14 maja 2013 r. do godziny 16:00

  1. 8. miejsce i termin otwarcia ofert.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 14 maja 2013 roku godz. 16:10 w siedzibie Zamawiającego.

PLIKI DO POBRANIA

SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – przedmiar robót

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Regulamin udzielania zamówień na roboty (…)