Informacja o możliwości wnioskowania o odroczenie terminu zapłaty opłaty za użytkowanie wieczyste

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Z wnioskiem o zmianę terminu płatności za Spółdzielnię Mieszkaniową Służby Zdrowia w Poznaniu wystąpi Zarząd Spółdzielni.

W odniesieniu do osób zainteresowanych złożeniem takiego wniosku, a posiadających odrębną własność lokalu wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego, informujemy, że zgłosić się należy do Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 20 w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia 31 marca – ustawowo wyznaczonego terminu na zapłatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.