Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – 2013 rok

Szanowni Państwo

Jak co roku użytkownicy wieczyści mają prawo wystąpić z wnioskiem do właściciela gruntu o przyznanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Warunkiem koniecznym do otrzymania ulgi jest spełnienie przesłanek wynikających z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. w szczególności: posiadanie nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, bycie osobą fizyczną, a dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224).

W Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu osoby posiadające odrębną własność lokalu z wnioskiem występują bezpośrednio do właściciela gruntu (reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Poznania, sprawy prowadzi Urząd Miasta Poznania przy ul. Gronowej 20 – LINK Z INFORMACJĄ).

Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z wnioskiem występują do Spółdzielni. Badaniu podlegają te same przesłanki, o których mowa powyżej.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 r. wyniosło 3.521,67 zł, zatem zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w 2012 roku nie może przekroczyć  kwoty 1.760,84 zł.

Wobec konieczności skompletowania dokumentów oraz przekazania ich do Urzędu Miasta Poznania w odniesieniu do osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali, wnioski będą przyjmowane w Biurze Spółdzielni do 15 marca.