Zmiana zapisów „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła, wody i odprowadzania ścieków (…)”

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od kolejnego okresu rozliczeniowego (I kwartał 2013 r.) zmianie ulega system podziału kosztów stałych poniesionych na potrzeby podgrzania wody. Dotychczasowa metoda – rozliczanie kosztów stałych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, zastąpiona została kluczem podziału według liczby osób stale zamieszkałych w lokalach.

Z treścią znowelizowanego „Regulaminu” mogą zapoznać się Państwo tutaj.

Jednocześnie w ciągu najbliższych dni Zarząd Spółdzielni wystąpi do Członków Spółdzielni oraz osób nie będących Członkami, którym przysługuje prawo do lokalu z prośbą o złożenie oświadczenia o ilości osób stale zamieszkałych (które również można pobrać tutaj). Brak aktualizacji oświadczenia, zatajenie lub podanie nieprawdy skutkować będzie nieadekwatnym do zużycia ciepłej wody podziałem kosztów stałych na pozostałych Spółdzielców.

Z poważaniem

Tomasz Załecki – Prezes Zarządu