Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu informuje, iż zarządził głosowanie na piśmie, w drodze indywidualnego zbierania głosów, w zakresie określonych uchwał Walnego Zgromadzenia.

            Zarządzenie głosowania nastąpiło na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 roku  Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.) wprowadzonego art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 roku poz. 695) dodającego m.in. do art. 36 – §9 do §13ustawy z dnia 16 września 1982 roku  Prawo spółdzielcze.

            Decyzja o zarządzeniu głosowania podyktowana jest również niepewnością w zakresie możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia do końca czerwca 2021 roku ze względu na ogłoszony stan epidemii. Niektóre decyzje Walnego Zgromadzenia muszą być terminowo podjęte i te uchwały przedstawiamy pod głosowanie, a pozostałe projekty uchwał będą poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu – gdy nastąpi możliwość jego zwołania.

Zbieranie kart do głosownia odbędzie się

we wtorek 29 czerwca 2021 r. w godzinach:  16:00 – 20:00

przy wejściu do klatki schodowej ul. Strzelecka 48 w Poznaniu,

gdzie mieści się Biuro Spółdzielni.

Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w sposób jawny poprzez indywidualne zbieranie głosów. Każdy członek Spółdzielni oddaje swój głos na Karcie do głosowania wg wzoru ustalonego przez Spółdzielnię. Na tej Karcie należy oddać swój głos na każdy projekt uchwały oddzielnie, stawiając znak „X” w odpowiedniej kratce dotyczącej danej uchwały. Kartę należy podpisać, podać datę oddania głosu, wpisać PESEL oraz adres lokalu. Tak wypełnioną Kartę należy wrzucić do skrzynki oddawczej umieszczonej w miejscu oznaczonym powyżej. Zaliczeniu w głosowaniu będą miały tylko te karty, które w wyznaczonym miejscu i czasie zostaną wrzucone do skrzynki oddawczej.

            Kartę do głosowania dołączono do niniejszej informacji.

            Dokumenty związane z przedstawionymi uchwałami, będą do wglądu w biurze Spółdzielni, po umówieniu się co do terminu, a każdy członek Spółdzielni ma prawo się z nimi zapoznać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo dokumenty te są udostępnione w systemie www.e-kartoteka.pl

            Rada Nadzorcza, w dniu 16 czerwca 2020 roku, podjęła uchwałę stwierdzając, iż sprawozdanie finansowe za 2019 rok , a w dniu 7 czerwca 2021 podjęła uchwałę dotyczącą sprawozdania finansowego za 2020 rok, zgodnie z którymi stwierdzono, że zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo. Dodatkowo Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok i 2020 rok, jak również zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. Wyniki głosowania zostaną przedstawione na najbliższym, możliwym do zwołania, Walnym Zgromadzeniu.             Wszelkich informacji w zakresie głosowania udziela Biuro Spółdzielni – tel: 61-853-50 -67 oraz 518-315-719