Zawiadomienie o prolongacie zwołania Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568): Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

 

Na podstawie § 79 ust. 1 Statutu Spółdzielni, w związku z § 3 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Walne Zgromadzenie, planowane było na dzień 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek).

 

O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni
powiadomi Państwa oddzielnym pismem.

W załączeniu zawiadomienie.

zawiadomienie_COVID-19