Informacja od ZM GOAP o podwyżce cen wywozu śmieci

Szanowni Państwo,

w imieniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przesyłam informację dot. podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019 r. oraz komunikat w tym zakresie. Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród mieszkańców, umieszczając ten komunikat na Państwa stronach  internetowych oraz mediach społecznościowych (np. Facebook).  Prosimy również o informację zwrotną, gdzie powyższe informacje zostały umieszczone.

Z poważaniem,

Małgorzata Kazimierczak

Inspektor

Dział Gospodarki Odpadami

Związek Międzygminny 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań

tel. kom. 533 293 895

tel. 61 646 74 53

kazimierczak.m@goap.org.pl

NINIEJSZA KORESPONDENCJA JEST PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ADRESATA,JEŻELI PAŃSTWO OTRZYMALI OMYŁKOWO NINIEJSZĄ WIADOMOŚĆ PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POWIADOMIENIE NADAWCY POPRZEZ ODESŁANIE ZWROTNEJ ODPOWIEDZI NA TĘ WIADOMOŚĆ, USUNIĘCIE WIADOMOŚCI Z PAŃSTWA  NOŚNIKA INFORMACJI W CAŁOŚCI, NIEUJAWNIANIE, NIEROZPOWSZECHNIANIE, NIEPOWIELANIE I NIEUŻYWANIE JEJ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI W JAKIEJKOLWIEK FORMIE

DZIĘKUJEMY

P Proszęwziąć pod uwagę swoją odpowiedzialność za ochronę środowiska przed wydrukowaniem tego maila!

                 Please consider your environmental responsibilities before printing this email!

 

Komunikat ws. podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi