Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Poznań, dnia 17 maja 2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie § 79 ust. 1 Statutu Spółdzielni, w związku z § 3 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w auli Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 10 w dniu  10 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
o godzinie 17:00.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu  10 czerwca 2019 r.

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Prezydium (Przewodniczącego i sekretarza zebrania).
 2. Powołanie Komisji Uchwał.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad – Uchwała nr 1/2019.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 2/2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018 – głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 3/2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok, głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 4/2019.
 8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu – Uchwała nr 5/2019.
 9. Głosowanie w sprawie podjęcia decyzji związanej ze sprawami finansowymi dotyczącymi wyniku finansowego Spółdzielni (zysku/strat) – Uchwała nr 6/2019.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał.
 11. Przedstawienie, omówienie i dyskusja na temat: organizacji ruchu na terenie osiedla, zabudowy altany śmietnikowej, montażu anteny GSM na dachu budynku.
 12. Wolne głosy.
 13. Zakończenie Zebrania.

 

Z materiałami dotyczącymi porządku obrad członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 48/18 w godzinach otwarcia biura w terminie od dnia 17 maja 2019 r. od dnia 24 maja 2019 r.
(§ 79 pkt. 7 Statutu). Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów Uchwał nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Projekty Uchwał umieszczono również
w e-kartotece.

 

Zarząd informuje równocześnie, iż w związku  z nowelizacją prawa spółdzielczego oraz Statutu Spółdzielni wszystkie osoby posiadające tytuł do lokalu (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność lokalu) są Członkami Spółdzielni.