Obowiązek dostosowania przepisów RODO w Spółdzielni

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, którego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi UE i wprowadzającego ujednolicone zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej), osoby zainteresowane otrzymywaniem korespondencji od Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu w formie e-mail, telefonicznej i sms proszone są o wypełnienie załączonego formularza zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularze są również dostępne na e-kartotece oraz w biurze spółdzielni.

Brak Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, że będziemy zobligowani do kontaktu z Państwem jedynie drogą korespondencyjną – za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres położenia lokalu właściwy dla Spółdzielni.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni. 

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Strzeleckiej 48/18.

2. Osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych są upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Spółdzielni (obecnie: Tomasz Załecki, Ryszard Bąkowski, Waldemar Kubiś, biuro@smsz-poznan.info, tel:61 853 50 67 oraz pracownicy REDICUS e-mail: ksiegowosc@redicus.pl; tel: 697-085-525).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) bieżącego przesyłania dokumentów takich jak: rozliczenia mediów, informacje o wysokości opłat czynszowych, faktury, uzyskiwanie informacji o saldzie księgowym na lokalu, a także odpowiedzi na zadane pytania

b) składania do spółdzielni mieszkaniowej wniosków o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu oraz składania zapytań w zakresie realizowanych przez spółdzielnię spraw związanych z administrowaniem nieruchomością

c) przekazywania informacji o sytuacjach nagłych, takich jak m.in. zalanie, pożar, ewakuacja, włamanie, itp.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej – obsługującym spółdzielnię lub dany lokal (np. hydraulik, elektryk, kominiarz, itp.) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – np. sądy, organy ścigania, jeśli wystąpią z żądaniem udostępnienia w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw.

7. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania. Jeżeli przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody, zgoda taka może zostać cofnięta w każdym czasie.

8. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych,

b) poprawiania danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) usunięcia danych.

10. Przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.