Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu (05.06.2017) godzina 17:00

Poznań, dnia 15 maja 2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie § 79 ust. 1 Statutu Spółdzielni, w związku z § 3 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w auli Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 10 w dniu  5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
o godzinie 17:00.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu  5 czerwca 2017 r.

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Prezydium (Przewodniczącego i sekretarza zebrania).
 2. Powołanie Komisji Uchwał.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad – Uchwała nr 1/2017.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 2/2017.
 6. Przeprowadzenie wyborów Członków do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020 – Uchwała nr 3/2017.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016 – głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 4/2017.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok, głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 5/2017.
 9. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu – Uchwała nr 6/2017.
 10. Głosowanie w sprawie podjęcia decyzji związanej ze sprawami finansowymi dotyczącymi wyniku finansowego Spółdzielni (zysku/strat) –
  Uchwała nr 7/2017.
 11. Przedstawienie wniosków z wykonanej lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia obejmującej okres działalności Spółdzielni od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. – omówienie i głosowanie w sprawie przyjęcia wniosków i wyników lustracji – Uchwała nr 8/2017.
 12. Przedstawienie zamian w Statucie Spółdzielni zgodnie z zaleceniami polustracyjnymi – omówienie i głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółdzielni – Uchwała nr 9/2017.
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał.
 14. Wolne głosy.
 15. Zakończenie Zebrania.

 

Z materiałami dotyczącymi porządku obrad członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 48/18 w godzinach otwarcia biura w terminie od dnia 15 maja 2017 r. od dnia 22 maja 2017 r.
(§ 79 pkt. 7 Statutu). Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów Uchwał nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Projekty Uchwał umieszczono również
w e-kartotece.