Zawiadomienie mieszkańców

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że Spółdzielnia zamierza złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa – Topoli (Populus L) rosnącego na wewnętrznym terenie Spółdzielni i w związku z tym zamiarem właściciele lokali, członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mają prawo na zgłaszanie uwag w terminie do 3 października 2016 r.

Wniosek Spółdzielni o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu wskazanego wyżej terminu.

Niniejsze zawiadomienie zostało opublikowane w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na stronie internetowej Spółdzielni, na portalu e-kartoteka oraz udostępnione w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych budynku Krakowska 1-13/Strzelecka 42-52.