ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Poznań, dnia 21 maja 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie § 79 ust. 1 Statutu Spółdzielni, w związku z § 3 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w auli Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 10 w dniu  15 czerwca 2015 r. (poniedziałek)
o godzinie 17:00.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu  15 czerwca 2015 r.

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Prezydium (Przewodniczącego i sekretarza zebrania).
 2. Powołanie Komisji Uchwał.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad – Uchwała nr 1/2015.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 2/2015.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014 – głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 3/2015.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok, głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 4/2015.
 8. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej (kadencja
  2014-2017) – Uchwała nr 5/2015.
 9. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu – Uchwała nr 6/2015.
 10. Głosowanie w sprawie podjęcia decyzji związanej ze sprawami finansowymi dotyczącymi wyniku finansowego Spółdzielni (zysku/strat) –
  Uchwała nr 7/2015.
 11. Przedstawienie odwołania Beaty Bąblińskiej – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Ryszarda Bąblińskiego do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie odmowy Zarządu Spółdzielni oraz odmowy Rady Nadzorczej uwzględnienia reklamacji zużycia zimnej wody w lokalu użytkowym przy ul. Krakowskiej 1/1 za okres 01.04.2014 – 30.06.2014 r. , głosowanie w sprawie odmowy Walnego Zgromadzenia uwzględnienia ww. reklamacji – Uchwała nr 8/2015.
 12. Przedstawienie odwołania Ewy i Leszka Dehmel do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie odmowy Zarządu Spółdzielni oraz odmowy Rady Nadzorczej zastosowania dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krakowskiej 13/2 w Poznaniu współczynników wyrównawczych zużycia ciepła, wynikających z położenia lokalu w bryle budynku, głosowanie w sprawie odmowy Walnego Zgromadzenia zastosowania współczynników wyrównawczych dla ww. lokalu – Uchwała nr 9/2015.
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał.
 14. Wolne głosy.
 15. Zakończenie Zebrania.

 

Z materiałami dotyczącymi porządku obrad członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 48/18 w godzinach otwarcia biura w terminie od dnia 21 maja 2015 r. od dnia
31 maja 2015 r. (§ 79 pkt. 7 Statutu). Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów Uchwał nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Projekty Uchwał umieszczono również w e-kartotece.