INFORMACJA O WYROKU W SPRAWIE OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Szanowni Państwo

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 29.01.2015 r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zgodnie z sentencją wyroku Sąd ustalił, co następuje:

1. ustala, że należna od powódki opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu Miasta Poznania poł. w Poz. na ul. Krakowskiej i
Strzeleckiej (tu: opis  z ewidencji gruntów i księgi wieczystej) wynosi:
– za 2010 rok 70.353,92 zł
za 2011 rok 110.077,46 zł
za 2012 i następne po 149.800,99 zł
2. w pozostałym zakresie powództwo oddala,

tym samym uznając wniosek Spółdzielni o zastosowanie art. 77 ust 2a Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, jednak nie zaliczając wnioskowanej wysokości kwoty za nakłady konieczne poniesione na ulepszenie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.

W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 29.01.2015 r.  osoby posiadające odrębną własność lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego będą zobowiązane do uregulowania zobowiązania z tytułu użytkowania wieczystego gruntu od roku następującego po roku nabycia odrębnej własności lokalu (np. wyodrębnienie nastąpiło w 2012 r., to opłata będzie do uregulowania za 2013 i 2014 oraz do 31.03. za 2015 rok).

Zarząd informuje, że Urząd Miasta Poznania w następnych dniach prześle Państwu korespondencję, z której będzie wynikało jaka opłata jest do uregulowania.

Dodatkowo przypominamy, że istnieje ustawowa możliwość wnioskowania o prolongatę terminu płatności (za 2015 r. wniosek należy złożyć do 17.03.2015 r. w Urzędzie Miasta Poznania) oraz o bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udzielanej osobom fizycznym o dochodach na 1 członka rodziny nie przekraczających 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (wskaźnik poznamy 19.02.2015).

 

Z poważaniem

Tomasz Załecki

Prezes Zarządu